Izrada plana montaže

Dostavljanje mikrolokacijskih priključaka

Dobava i doprema robe

Montaža robe na pripremljene mokrolokacije

Puštanje u pogon

Redovito održavanje

Servis i intervencije